Δυο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχους/ες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Job Board

Δυο (2) θέσεις έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχους/ες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Διαχείριση σύνθετων έργων και υλοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ψηφιακής υγείας. Παροχή υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας και υποστήριξης καινοτομίας προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς. Ενημέρωση, διαμεσολάβηση και συμβουλευτική για πρόσβαση στη χρηματοδότηση και συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Παρακολούθηση τεχνολογικών εξελίξεων, καταγραφή και παρακολούθηση ερευνητικού δυναμικού της περιοχής, δράσεις δικτύωσης και διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή
Announcement Date: 17.11.2022
Closing Date: 28.11.2022
Institute: Institute of Computer Science