NSRF Projects 2014-2020

NSRF Projects 2014-2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020


Πρόσκληση 31 Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων

1. ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ [ΒΙΤΑΔ]
Organization: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Scientific Director: Δημήτρης Καφετζόπουλος, ΙΜΒΒ
Budget: 2,319,500.00 €

Η Πράξη με τίτλο «Προηγμένες ερευνητικές δραστηριότητες στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και στην Αγροδιατροφή-ΒΙΤΑΔ» που υλοποιείται σε τρεις περιφέρειες της χώρας αποτελεί αποτέλεσμα της συνεννόησης και στενής συνεργασίας ερευνητών από 5 Iνστιτούτα του ΙΤΕ, του ΙΜΒΒ σε βασικό συντονιστικό ρόλο, του ΙΠ, του ΙΥΜ, του ΙΗΔΛ και του ΙΕΧΜΗ, και απηχεί σε μεγάλο βαθμό τους επιμέρους στρατηγικούς στόχους των Iνστιτούτων για τη μελλοντική τους πορεία στον τομέα της Υγείας, της Βιοϊατρικής έρευνας, της Αγρoδιατροφής και της Βιοτεχνολογίας. Οι κοινοί αυτοί στόχοι είναι: Η Ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων σε τομείς επιστημονικής αριστείας. Η ανάπτυξη σε νέες, δυναμικές επιστημονικές περιοχές με βάση τη διεπιστημονική συνεργασία Η έμφαση στην εκπαιδευτική συνιστώσα της ερευνητικής δραστηριότητας Η τόνωση της εξωστρέφειας, η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και η διάχυση της τεχνογνωσίας

2. Πολιτισμός Τεχνολογία: Νέες Τεχνολογίες στην Έρευνα, Μελέτη, Τεκμηρίωση και Πρόσβαση στην Πληροφορία Αντικειμένων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Μνημείων (ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΙΙ)
Organization: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Scientific Director: Δημήτρης Άγγλος, ΙΗΔΛ
Budget: 827,433.00 €

Η Πράξη ΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΙΙ εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του ΙΤΕ και αποτελεί μια ολοκληρωμένη διεπιστημονική προσέγγιση από έξι (6) Ινστιτούτα στην ανάπτυξη και χρήση νέων τεχνολογιών και εργαλείων στο πεδίο της Πολιτισμικής Κληρονομιάς. Αποτελεί συνέχεια της Πράξης ΠΟΛΙΤΕΙΑ (ΜΙΣ 448300) η οποία υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο της δράσης ΚΡΗΠΙΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013, κατά την περίοδο 01/07/2012 – 31/12/2015 [http://www.forth.gr/politeia/]. Κεντρικό αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η διεξαγωγή έρευνας για την ανάπτυξη σύγχρονων/καινοτόμων μεθόδων, τεχνικών, υλικών και εργαλείων με εφαρμογές στην ανάλυση/διάγνωση, τεκμηρίωση, μελέτη, προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών/ιστορικών αντικειμένων, έργων τέχνης, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. Οι ερευνητικές εργασίες που προτείνονται στο πλαίσιο της δράσης εμπίπτουν στις ακόλουθες περιοχές έρευνας και εφαρμογών: Επιστήμη και τεχνολογία για την ανάλυση, ανίχνευση και επέμβαση (π.χ. μέθοδοι ανάλυσης, γεωδιασκόπησης αρχαιολογικών χώρων, καθαρισμού πινάκων με laser κλπ) Άυλο πολιτισμικό περιεχόμενο (βιβλία, αρχεία, βάσεις δεδομένων) Υλικά αντικείμενα πολιτισμικής κληρονομιάς (μουσειακά αντικείμενα, μνημεία, χώροι) Οι εργασίες αυτές δημιουργούν, βελτιώνουν, τροποποιούν, διαμοιράζουν και ανταλλάσσουν πληροφορίες και γνώσεις δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον τελευταίας κατάστασης γνώσης και πρακτικών εφαρμογών.

3. Μεσογειακά Τοπία του Πολιτισμού (ΜΕ.ΤΟ.ΠΟ.): Πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Μεσογείου
Organization: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Scientific Director: Μαρίνος Σαρηγιάννης, ΙΜΣ
Budget: 631,344.00 €

Η Πράξη αποσκοπεί στο να συμβάλλει στη διεπιστημονική προσέγγιση των πολιτισμικών τοπίων της Μεσογείου και της μεταβολής τους στη διαχρονία. Για το σκοπό αυτό, περιλαμβάνει μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα τα οποία υλοποιούνται κατά κύριο λόγο από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ αλλά και από άλλα Ινστιτούτα (Πληροφορικής, Υπολογιστικών Μαθηματικών) του ΙΤΕ, τα οποία μελετούν διάφορες εκφάνσεις του χώρου της ανατολικής Μεσογείου με έμφαση στην ιστορική μεταβολή: το τοπίο, με αυτή την έννοια, δεν θεωρείται ένα στατικό δίκτυο σημείων, αλλά μια διαδικασία που εξελίσσεται συνεχώς στον ιστορικό χρόνο, σε διαρκή αλληλεπίδραση με το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, και του οποίου η χρονική διάσταση είναι εξίσου σημαντική με τη χωρική. Η Πράξη λοιπόν θα εστιάσει: στον μετασχηματισμό του ανθρωπογενούς τοπίου σε περιόδους κρίσης και αλλαγής, μέσα από τη μελέτη οικιστικών και οικονομικών μεταβολών σε επιλεγμένες περιοχές του ελλαδικού χώρου στη μελέτη των πολιτιστικών δικτύων, τα οποία συνιστούν τοπία σε συνεχή μεταβολή, με τα δρομολόγια των πολιτιστικών ανταλλαγών και τη μεταφορά κέντρου βάρους να βρίσκονται στο επίκεντρο σε καινοτόμες προσεγγίσεις στην έννοια του τοπίου, όπως είναι τα ηχοτοπία στην απεικόνιση του φυσικού και ανθρωπογενούς τοπίου και τις παραμέτρους που την καθορίζουν στη χρήση νέων εργαλείων για τη μελέτη, ανάλυση και απεικόνιση του ανθρωπογενούς τοπίου. Στα πλαίσια της Πράξης, θα γίνει αρχειακή και βιβλιογραφική έρευνα, θα αναπτυχθούν ερευνητικές και ψηφιακές υποδομές και θα γίνουν παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, με τη συμμετοχή τακτικού προσωπικού του φορέα, μεταδιδακτόρων και άλλων ερευνητών, καθώς και μεταπτυχιακών φοιτητών α΄ και β΄ κύκλου. Προϊόν της Πράξης θα είναι βιβλιογραφίες και βάσεις δεδομένων προσβάσιμες στην επιστημονική κοινότητα, μια σειρά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, μονογραφίες και εκδόσεις πηγών.

4. Υλικά και Διεργασίες για Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές (ΑΕΝΑΟ)
Organization: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Scientific Director: Θεόφιλος Ιωαννίδης, ΙΕΧΜΗ
Budget: 1,084,900.00 €

Τα προβλήματα του σημερινού ενεργειακού συστήματος αφορούν στο περιβάλλον (εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και ρύπων εν γένει), την αειφορία (πεπερασμένα αποθέματα ορυκτών πηγών) και την ασφάλεια εφοδιασμού. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων του ενεργειακού συστήματος απαιτεί την αναδιάταξή του με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η μετάβαση στο νέο ενεργειακό τοπίο θα βασισθεί σε ένα μεγάλο εύρος ενεργειακών τεχνολογιών, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τεχνολογίες παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλο το φάσμα των ενεργειακών υπηρεσιών. Τελική επιδίωξη σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η δραστική μείωση των εκπομπών CO2 ώστε να ελεγχθεί η κλιματική αλλαγή με τις συνακόλουθες επιπτώσεις. Η μεσοπρόθεσμη στόχευση της ΕΕ εκφράζεται με το τρίπτυχο 20/20/20 έως το 2020 (20% εισαγωγή ΑΠΕ στο σύστημα, 20% εξοικονόμηση ενέργειας, 20% μείωση εκπομπών CO2). Οι σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά και τα περιβαλλοντικά ζητήματα απαιτούν για την επίλυσή τους σημαντικά βήματα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και καινοτομικών δράσεων. Τα προηγμένα υλικά που συμπεριλαμβάνουν λειτουργικά και νανοδομημένα υλικά τα οποία ενσωματώνονται σε βελτιστοποιημένες διατάξεις και διεργασίες, αποτελούν το υπόβαθρο για αυτό το σκοπό. Η παρούσα Πράξη επωφελείται του διεπιστημονικού περιβάλλοντος που υπάρχει στα Ινστιτούτα ΙΕΧΜΗ, ΙΗΔΛ και ΙΥΜ του ΙΤΕ ώστε η βασική έρευνα αιχμής στον τομέα των υλικών να κινηθεί στοχευμένα σε ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές με σημαντικά καινοτομικά χαρακτηριστικά. Τα προηγμένα/νανοδομημένα υλικά εντασσόμενα στις κατάλληλες διεργασίες για επίλυση συγκεκριμένων ενεργειακών και περιβαλλοντικών προβλημάτων βρίσκονται στον πυρήνα της έξυπνης εξειδίκευσης των περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης, στις οποίες εδρεύουν τα συμμετέχοντα Ινστιτούτα του ΙΤΕ.

5. Καινοτόμες Δράσεις στην Περιβαλλοντική Έρευνα και Ανάπτυξη (ΠΕρΑν)
Organization: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Scientific Director: Μανώλης Σκαρσουλής, ΙΥΜ
Budget: 1,200,380.00 €

Η Πράξη ΠΕρΑν αποσκοπεί στην ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων στην περιβαλλοντική έρευνα και ανάπτυξη με σκοπό την μελέτη, παρακολούθηση, πρόβλεψη και βελτίωση ποιότητας του περιβάλλοντος (ατμόσφαιρα, θάλασσα, εδάφη, αστικό περιβάλλον), τη μελέτη, πρόβλεψη και αντιμετώπιση επιπτώσεων φυσικών καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής, καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε αυτές, τον περιορισμό της περιβαλλοντικής ρύπανσης με την ανάπτυξη τεχνολογιών απορρύπανσης εδαφών και διαχείρισης αποβλήτων με παράλληλη ανάκτηση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, την ιστορική μελέτη της χρήσης πολύτιμων φυσικών πόρων όπως είναι το νερό, τη βέλτιστη αξιοποίηση περιβαλλοντικών παραγόντων σε εφαρμογές γεωργίας, την αντιμετώπιση εντόμων υγειονομικής και γεωπονικής σημασίας, τη μελέτη και αξιοποίηση χερσαίων και θαλάσσιων γενετικών πόρων, προς όφελος του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών. Κεντρικός στόχος του έργου είναι η διεξαγωγή έρευνας και η ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων, πειραματικών διατάξεων και υπολογιστικών εργαλείων για την παρακολούθηση, μελέτη, ανάλυση, προστασία και βελτίωση ποιότητας του φυσικού, βιολογικού και αστικού περιβάλλοντος, την βέλτιστη αξιοποίηση περιβαλλοντικών παραγόντων στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την μελέτη, πρόβλεψη, και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Στην Πράξη ΠΕρΑν που έχει συνολική διάρκεια 3 χρόνια συμμετέχουν τα 6 Ερευνητικά Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Πάτρα.

6. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την κατ' οίκον παρακολούθηση, υποστήριξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενών και άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ)
Organization: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Scientific Director: Μαργκερίτα Αντόνα, ΙΠ
Budget: 429,681.00 €

Στο πλαίσιο της «Δράσης στρατηγικής ανάπτυξης ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων», η προτεινόμενη Πράξη με τίτλο "Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την κατ' οίκον παρακολούθηση, υποστήριξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενών και άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού" (Ποιότητα Ζωής II) φιλοδοξεί να αποτελέσει συνέχεια και μετεξέλιξη της Πράξης ΚΡΗΠΙΣ «Αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών για τη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής μέσω της παροχής κατ' οίκον ιατρικής παρακολούθησης και υποβοήθησης καθημερινών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, προτείνονται: Η ευρεία δοκιμή των κλινικών πρωτοκόλλων, των τεχνολογιών και των εφαρμογών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ι Η περαιτέρω ανάπτυξη τεχνολογιών, εφαρμογών, αισθητήρων και υλικών για την αντιμετώπιση επιπλέον κατηγοριών ασθενών. H πειραματική ανάπτυξη και πιλοτική αξιοποίηση καινοτόμων υλικών και διατάξεων τόσο για την παρακολούθηση και την καταγραφή, όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους, με έμφαση στις περιπτώσεις των οικιακών «εσωτερικών» χώρων χρηστών από τη ομάδα στόχο του έργου (συμπεριλαμβανομένων και των ομάδων στόχου του ΚΡΗΠΙΣ Ι). Η πειραματική ανάπτυξη ενός συστήματος επίβλεψης και καθοδήγησης ατόμων κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων που απαιτούν ενορχηστρωμένη ακολουθία ενεργειών και η ανάπτυξη και πιλοτική δοκιμή τεχνικών συμπιεσμένης δειγματοληψίας και μηχανικής μάθησης για την αναγνώριση της ανθρώπινης δραστηριότητας, χρησιμοποιώντας Σωματικά Δίκτυα Αισθητήρων (Body Sensor Networks, BSN). Η πειραματική ανάπτυξη ενός συστήματος διασύνδεσης προσωπικών συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας (Personal Health Systems), που θα είναι προσαρμοσμένο για τις συγκεκριμένες χρήσεις, αλλά και στις ανάγκες των ομάδων ασθενών όπως περιγράφεται στο έργο, με ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης ιατρικών δεδομένων ηλεκτρονικού φακέλου υγείας. Μελέτη Ασφάλειας των Δεδομένων και της Υπολογιστικής Υποδομής Η μελέτη βιωσιμότητας των προτεινόμενων τεχνολογικών λύσεων και πιλοτικής λειτουργίας της υπολογιστικής υποδομής.