Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου “INTEGRAL”

Job Board

Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου “INTEGRAL”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΘΗΜ469ΗΚΥ-ΗΑ0) Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/12/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 3/1/2023
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences