Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου “INTEGRAL”