Μια θέση κατόχου διδακτορικού διπλώματος στο πλαίσιο του έργου "HΙPERION"

Job Board

Μια θέση κατόχου διδακτορικού διπλώματος στο πλαίσιο του έργου "HΙPERION"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 96ΜΘ469ΗΚΥ-ΨΚ9) Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/1/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 3/2/2023
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences