Θέση σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας και οικονομικής διαχείρισης ευρωπαϊκών και εθνικών έργων (TTO_FIN_ATH_JAN_23)

Job Board

Θέση σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας και οικονομικής διαχείρισης ευρωπαϊκών και εθνικών έργων (TTO_FIN_ATH_JAN_23)

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας και οικονομικής διαχείρισης ευρωπαϊκών και εθνικών έργων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έργου.

Κατεβάστε την προκήρυξη

Παράταση της προθεσμίας υποβολής βιογραφικών για την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 99106, 23/1/2023 και ΑΔΑ: 929Δ469ΗΚΥ-Α4Ψ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας και οικονομικής διαχείρισης ευρωπαϊκών και εθνικών έργων με έδρα την Αθήνα με κωδικό θέσης TTO_FIN_ATH_JAN_23 μέχρι την Παρασκευή, 17/2/2023 και ώρα 17:00.

2η παράταση προθεσμίας υποβολής βιογραφικών για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας και οικονομικής διαχείρισης ευρωπαϊκών και εθνικών έργων με έδρα την Αθήνα και κωδικό θέσης TTO_FIN_ATH_JAN_23.

3η παράταση προθεσμίας υποβολής βιογραφικών για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση σύμβουλου μεταφοράς τεχνολογίας και οικονομικής διαχείρισης ευρωπαϊκών και εθνικών έργων με έδρα την Αθήνα και κωδικό θέσης TTO_FIN_ATH_JAN_23.

Κήρυξη άγονης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση συμβούλου μεταφοράς τεχνολογίας και οικονομικής διαχείρισης ευρωπαϊκών και εθνικών έργων στην Αθήνα και κωδικό θέσης TTO_FIN_ATH_JAN_23

Announcement Date: 25.01.2023
Closing Date: 17.02.2023
Institute: PRAXI Network