Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «ΕΛΑΙΩΝ»

Job Board

Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «ΕΛΑΙΩΝ»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΥΧ6469ΗΚΥ-ΝΥΚ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/1/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 7/2/2023
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences