Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «ΕΛΑΙΩΝ»