Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «POSEIDON»

Job Board

Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «POSEIDON»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ4Λ7469ΗΚΥ-290) Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/2/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 6/3/2023
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences