Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «ΘΩΡΑΞ-Δ (THORAX-D)»

Job Board

Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «ΘΩΡΑΞ-Δ (THORAX-D)»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 98Σ2469ΗΚΥ-Ζ05) Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/3/2023 Ορθή Επανάληψη 28/3/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 6/4/2023
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences