Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «ΘΩΡΑΞ-Δ (THORAX-D)»