Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “EOR-PNP”

Job Board

Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου “EOR-PNP”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΔΨ1469ΗΚΥ-36Σ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/4/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 5/5/2023
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences