Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου “RFCS”

Job Board

Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου “RFCS”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ063469ΗΚΥ-ΨΓ3) Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/4/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 8/5/2023
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences