Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου “RFCS”