Πλήρωση δυο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού – Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας - στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΙΜΒΒ - εργ. Μαυροθαλασσίτης [Ref # IMB-0451]

Job Board

Πλήρωση δυο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού – Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας - στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΙΜΒΒ - εργ. Μαυροθαλασσίτης [Ref # IMB-0451]

Announcement Date: 08.06.2023
Closing Date: 18.06.2023
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology