Πλήρωση δυο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού – Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας - στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΙΜΒΒ - εργ. Μαυροθαλασσίτης [Ref # IMB-0451]

Job Board

Πλήρωση δυο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού – Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας - στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΙΜΒΒ - εργ. Μαυροθαλασσίτης [Ref # IMB-0451]

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.06.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 18.06.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας