Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού (Μεταδιδάκτορα) μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού (Μεταδιδάκτορα) μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης

Σχεδίαση σημασιολογικού μοντέλου μεταδομένων για την αναπαράσταση στοιχείων ΔτΠ από ετερογενείς πλατφόρμες. (Πακέτο εργασίας ΠΕ 2 και στα αντίστοιχα παραδοτέα)
Announcement Date: 28.08.2023
Closing Date: 07.09.2023
Institute: Institute of Computer Science