Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού (Μεταδιδάκτορα) μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού (Μεταδιδάκτορα) μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης

Σχεδίαση σημασιολογικού μοντέλου μεταδομένων για την αναπαράσταση στοιχείων ΔτΠ από ετερογενείς πλατφόρμες. (Πακέτο εργασίας ΠΕ 2 και στα αντίστοιχα παραδοτέα)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.08.2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 07.09.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής