Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “POSEIDON”

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “POSEIDON”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Π0Ρ469ΗΚΥ-ΟΚΥ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/10/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 6/11/2023
Announcement Date:
Closing Date: 06.11.2023
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences