Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “POSEIDON”

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης συνεργάτη/ιδας στο πλαίσιο του έργου “POSEIDON”

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Π0Ρ469ΗΚΥ-ΟΚΥ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/10/2023 Καταληκτική Ημερομηνία: 6/11/2023
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 06.11.2023
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής