Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού την υποστήριξη των αναγκών της ΓΔΟΥ της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999- 30 (Αρ. Πρωτ.: 130918)

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού την υποστήριξη των αναγκών της ΓΔΟΥ της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999- 30 (Αρ. Πρωτ.: 130918)

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) /Κεντρική Διεύθυνση, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο:
«Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη, συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων - έργων του ΙΤΕ με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999-30, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση, όπως κατωτέρω.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εργασίες που σχετίζονται με την κάλυψη αναγκών και τη συνδρομή στο έργο
της ΓΔΟΥ ή/και των Υπηρεσιών και Τμημάτων της στο πλαίσιο της υποστήριξης των απαιτούμενων διοικητικών
και οικονομικών αναγκών των εργασιών του ΙΤΕ και των προγραμμάτων
του.

Κατεβάστε την πρόσκληση

Announcement Date: 22.01.2024
Closing Date: 09.02.2024
Institute: Central Administration