Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού την υποστήριξη των αναγκών της ΓΔΟΥ της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999- 30 (Αρ. Πρωτ.: 130918)

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού την υποστήριξη των αναγκών της ΓΔΟΥ της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999- 30 (Αρ. Πρωτ.: 130918)

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) /Κεντρική Διεύθυνση, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο:
«Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη, συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων - έργων του ΙΤΕ με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» με κωδικό ΟΡΖ00999-30, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση, όπως κατωτέρω.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εργασίες που σχετίζονται με την κάλυψη αναγκών και τη συνδρομή στο έργο
της ΓΔΟΥ ή/και των Υπηρεσιών και Τμημάτων της στο πλαίσιο της υποστήριξης των απαιτούμενων διοικητικών
και οικονομικών αναγκών των εργασιών του ΙΤΕ και των προγραμμάτων
του.

Κατεβάστε την πρόσκληση

Αποτελέσματα αξιολόγησης

Αποτελέσματα αξιολόγησης

Announcement Date: 22.01.2024
Closing Date: 09.02.2024
Institute: Central Administration