Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος σε πληροφοριακά συστήματα

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Διδακτορικoύ Διπλώματος σε πληροφοριακά συστήματα

Ολοκλήρωση δεδομένων γράφων ιδιοτήτων (property graphs) και αποδοτική απάντηση επερωτήσεων.
Announcement Date: 26.03.2024
Closing Date: 05.04.2024
Institute: Institute of Computer Science