Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Job Board

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Υπ’ αρ. 46318-11-06-2024 (ΑΔΑ: 6ΙΑΘ46ΝΛΣΞ-Ρ6Τ) απόφαση του Υφυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)»

Κατεβάστε την προκήρυξη

Announcement Date: 13.06.2024
Closing Date: 05.09.2024
Institute: Central Administration