Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Job Board

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Υπ’ αρ. 46318-11-06-2024 (ΑΔΑ: 6ΙΑΘ46ΝΛΣΞ-Ρ6Τ) απόφαση του Υφυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)»

Κατεβάστε την προκήρυξη

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.06.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 05.09.2024
Ινστιτούτο: Κεντρική Διεύθυνση