Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Investigation of the protective roles of caloric restriction mimetics in myelin disruption via a novel, non-invasive advanced imaging approach», κωδικό 14772 και ακρωνύμιο ΜΑΥΑ [Κωδικός Θέσης: ELD-0638]

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Investigation of the protective roles of caloric restriction mimetics in myelin disruption via a novel, non-invasive advanced imaging approach», κωδικό 14772 και ακρωνύμιο ΜΑΥΑ [Κωδικός Θέσης: ELD-0638]

Announcement Date: 01.07.2024
Closing Date: 11.07.2024
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology