Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Investigation of the protective roles of caloric restriction mimetics in myelin disruption via a novel, non-invasive advanced imaging approach», κωδικό 14772 και ακρωνύμιο ΜΑΥΑ [Κωδικός Θέσης: ELD-0638]

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης Έκτακτου Προσωπικού Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Investigation of the protective roles of caloric restriction mimetics in myelin disruption via a novel, non-invasive advanced imaging approach», κωδικό 14772 και ακρωνύμιο ΜΑΥΑ [Κωδικός Θέσης: ELD-0638]

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.07.2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 11.07.2024
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας