Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Μεταδιδακτορικής/ού Ερευνήτριας/ή - στο πλαίσιο του έργου με κωδικό 1898 και τίτλο «Satisfying our “sweet tooth”; metabolic reprogramming reverses glucose toxicity», στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» [Ref # ELD-0340]

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Μεταδιδακτορικής/ού Ερευνήτριας/ή - στο πλαίσιο του έργου με κωδικό 1898 και τίτλο «Satisfying our “sweet tooth”; metabolic reprogramming reverses glucose toxicity», στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» [Ref # ELD-0340]

Announcement Date: 12.11.2021
Closing Date: 27.11.2021
Institute: Institute of Molecular Biology & Biotechnology