Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Μεταδιδακτορικής/ού Ερευνήτριας/ή - στο πλαίσιο του έργου με κωδικό 1898 και τίτλο «Satisfying our “sweet tooth”; metabolic reprogramming reverses glucose toxicity», στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» [Ref # ELD-0340]

Job Board

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού – Μεταδιδακτορικής/ού Ερευνήτριας/ή - στο πλαίσιο του έργου με κωδικό 1898 και τίτλο «Satisfying our “sweet tooth”; metabolic reprogramming reverses glucose toxicity», στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» [Ref # ELD-0340]

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12.11.2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 27.11.2021
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας