Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Επιστήμης των Υπολογιστών ή σχετικoύ τομέα

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Επιστήμης των Υπολογιστών ή σχετικoύ τομέα

Το αντικείμενο του έργου του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται εντός της Πρόσκλησης.
Announcement Date: 15.03.2022
Closing Date: 30.03.2022
Institute: Institute of Computer Science