Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Επιστήμης των Υπολογιστών ή σχετικoύ τομέα

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Επιστήμης των Υπολογιστών ή σχετικoύ τομέα

Το αντικείμενο του έργου του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται εντός της Πρόσκλησης.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15.03.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 30.03.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής