Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα

Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του παρόντος έργου, αφορά στην συντήρηση, σχεδίαση και ανάπτυξη υπηρεσιών δεδομένων για την διαδικτυακή πλατφόρμα LifeWatchGreece portal.
Announcement Date: 18.05.2022
Closing Date: 02.06.2022
Institute: Institute of Computer Science