Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα

Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του παρόντος έργου, αφορά στην συντήρηση, σχεδίαση και ανάπτυξη υπηρεσιών δεδομένων για την διαδικτυακή πλατφόρμα LifeWatchGreece portal.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.05.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 02.06.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής