Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Μαθηματικών, Επιστήμης Υπολογιστών, Βιολογίας ή συναφών τμημάτων

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Μαθηματικών, Επιστήμης Υπολογιστών, Βιολογίας ή συναφών τμημάτων

Υλοποίηση προσομοιώτή εξέλιξης γονιδιωμάτων σε συνθετικούς και πραγματικούς χάρτες. Ανάλυση αποτελεσμάτων στοχαστικών διαδικασιών.
Announcement Date: 09.06.2022
Closing Date: 24.06.2022
Institute: Institute of Computer Science