Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Μαθηματικών, Επιστήμης Υπολογιστών, Βιολογίας ή συναφών τμημάτων

Job Board

Μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Μαθηματικών, Επιστήμης Υπολογιστών, Βιολογίας ή συναφών τμημάτων

Υλοποίηση προσομοιώτή εξέλιξης γονιδιωμάτων σε συνθετικούς και πραγματικούς χάρτες. Ανάλυση αποτελεσμάτων στοχαστικών διαδικασιών.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.06.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 24.06.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής