Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου "UROMARK"

Job Board

Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου "UROMARK"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΩ0Ν469ΗΚΥ-ΛΨΓ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/6/2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 1/7/2022
Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΨΩΝΟ469ΗΚΥ-6ΗΔ)
Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/7/2022
Announcement Date:
Closing Date: 01.07.2022
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences