Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου "UROMARK"

Job Board

Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου "UROMARK"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΩ0Ν469ΗΚΥ-ΛΨΓ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/6/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 1/7/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 01.07.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής