Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου "RI-URBANS"

Job Board

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου "RI-URBANS"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΟΣ1469ΗΚΥ-ΡΓΣ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/6/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 1/7/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: Ψ52Π469ΗΚΥ-ΔΑ5) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/7/2022
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences