Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου "ΕΛΑΙΩΝ"

Job Board

Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου "ΕΛΑΙΩΝ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΕ61469ΗΚΥ-ΚΛ7) Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/6/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 30/6/2022 Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: Ρ640469ΗΚΥ-ΕΞΤ) Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 5/7/2022
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences