Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου "ΕΛΑΙΩΝ"

Job Board

Μια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου "ΕΛΑΙΩΝ"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΕ61469ΗΚΥ-ΚΛ7) Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/6/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 30/6/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής