Μια θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «HyperION"

Job Board

Μια θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «HyperION"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΠΠ7469ΗΚΥ-Β0Α) Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/7/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 16/8/2022
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences