Μια θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «HyperION"