Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ιατρού Πνευμονολόγου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων για την έγκαιρη διάγνωση και διαχείριση καρκίνου του πνεύμονα με βάση τις ιατρικές εικόνες»

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ιατρού Πνευμονολόγου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων για την έγκαιρη διάγνωση και διαχείριση καρκίνου του πνεύμονα με βάση τις ιατρικές εικόνες»

Συλλογή κλινικών και ιστολογικών χαρακτηριστικών για τη δημιουργία βάσης δεδομένων και ανάλυση αυτών.
Announcement Date: 19.10.2022
Closing Date: 31.10.2022
Institute: Institute of Computer Science