Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ιατρού Πνευμονολόγου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων για την έγκαιρη διάγνωση και διαχείριση καρκίνου του πνεύμονα με βάση τις ιατρικές εικόνες»

Job Board

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ιατρού Πνευμονολόγου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων για την έγκαιρη διάγνωση και διαχείριση καρκίνου του πνεύμονα με βάση τις ιατρικές εικόνες»

Συλλογή κλινικών και ιστολογικών χαρακτηριστικών για τη δημιουργία βάσης δεδομένων και ανάλυση αυτών.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.10.2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 31.10.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Πληροφορικής