Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «LAMA»

Job Board

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «LAMA»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΧΣ3469ΗΚΥ-Ε6Ψ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/10/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 31/10/2022
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences