Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης "ROOF-BREATH"

Job Board

Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης "ROOF-BREATH"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΥΞ2469ΗΚΥ-1Σ8) Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/10/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 31/10/2022
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences