Μια θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης "ROOF-BREATH"