Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου "VOCAT"

Job Board

Μια θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου "VOCAT"

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΩΜ5469ΗΚΥ-48Ω) Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/10/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 31/10/2022
Announcement Date:
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences