Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «HyperION»

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «HyperION»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΞΓΠ469ΗΚΥ-ΠΡΨ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/11/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 25/11/2022
Announcement Date:
Closing Date: 25.11.2022
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences