Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «HyperION»

Job Board

Μια θέση μεταδιδακτορικού/ης ερευνητή/τριας στο πλαίσιο του έργου «HyperION»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΞΓΠ469ΗΚΥ-ΠΡΨ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/11/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 25/11/2022
Ημερομηνία Ανάρτησης:
Καταληκτική Ημερομηνία: 25.11.2022
Ινστιτούτο: Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής