Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «HyperION»

Job Board

Μια θέση υποψηφίου διδάκτορα στο πλαίσιο του έργου «HyperION»

Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΛΑ0469ΗΚΥ-ΠΥΙ) Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/11/2022 Καταληκτική Ημερομηνία: 25/11/2022
Announcement Date:
Closing Date: 25.11.2022
Institute: Institute of Chemical Engineering Sciences